top of page
Person Checking the Phone

Användarvillkor

Allmänt

Dessa användarvillkor (”Avtalet”), tillsammans med övriga villkor som finns på Loomer AB:s (”Loomer”, ”vi”) webbplats (”Webbplatsen”) och mobila applikation (“Applikationen”) samt sådana villkor som Loomer i vissa fall tillhandahåller en användare (”Användaren”, ”du”) separat, reglerar din användning av Loomers tjänster (”Tjänsterna”). Det noteras att Loomer också kan komma att erbjuda särskilda tilläggstjänster till Användaren (t.ex. serviceavtal) som i sådana fall regleras av separata avtal.
Tjänsterna tillhandahålls av Loomer AB, org.nr 559202–8020, c/o Ljusslingan 30A 120 64, Stockholm. E-mail: info@loomer.se.
Vi rekommenderar dig att läsa Avtalet noga. Genom att du registrerar dig och skapar ett användarkonto på Webbplatsen och/eller i Applikationen eller genom att du använder Tjänsterna samtycker du till Avtalet och förbinder dig att följa det.
Avtalet gäller från den 31 december 2020 och tillsvidare så länge du använder Tjänsterna.

Dina personuppgifter

För att kunna tillhandahålla Tjänsterna måste Loomer samla in och behandla vissa uppgifter om dig. I Loomers personuppgiftspolicy finns information om vilken information vi samlar in, hur vi behandlar personuppgifterna, hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna och vilka rättigheter du har.

Förutsättningar för att du ska kunna använda Tjänsterna

För att ingå avtal om Tjänsterna som privatperson måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande.
Om du registrerar ett företag som Användare bekräftar du samtidigt att du har behörighet att binda företaget till Avtalet.

Ändring av Avtalet och av Applikationen

Loomer kan komma att ändra Avtalet från tid till annan och kommer då att publicera det nya Avtalet på Webbplatsen och i Applikationen. Det nya Avtalet blir gällande för nya Användare från och med det datum då det publiceras på Webbplatsen och i Applikationen. Befintliga Användare blir bundna av det nya Avtalet tio (10) dagar efter meddelande via e-mail har skickats till Användaren.

Loomer kommer kontinuerligt utveckla funktionaliteten i Applikationen och Webbplatsen och anpassa och förbättra funktionaliteten. Användaren är dock medveten om, och accepterar, att Tjänsterna är en ny tjänst vilket innebär att kontinuerlig utveckling och buggfixning kommer att äga rum. Användaren har inte rätt till ersättning till följd av att Tjänsterna inte fungerar felfritt eller till följd av avbrott i Tjänsterna.

Loomer kan utan föregående meddelande komma att ändra Applikationens layout, utformning,

lägga till eller ta bort funktioner samt vidta andra ändringar.

Immateriella rättigheter

Allt material som Loomer tillhandahåller via Tjänsterna är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immaterialrättsliga regler och Loomer innehar äganderätt till allt material.

Som Användare har du rätt att skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen eller från Applikationen men i övrigt har du inte rätt att kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller i övrigt distribuera något material som tillhandahålls via Tjänsterna utan att dessförinnan ha inhämtat Loomers skriftliga samtycke. Det kan finnas andra aktörer än Loomer som innehar rättigheter till materialet på Webbplatsen eller i Applikationen och sådana aktörers samtycke måste då också inhämtas.

Otillåten användning av material på Webbplatsen eller i Applikationen kan medföra ersättningsskyldighet.

Användargenererat innehåll

I egenskap av Användare genererar du innehåll när du tillhandahåller och lägger upp innehåll på Webbplatsen eller i Applikationen i form av bilder, texter och annan information (“Användargenererat Innehåll”).

När du lägger upp Användargenererat Innehåll på Webbplatsen eller i Applikationen bekräftar du samtidigt följande omständigheter:

-          att du innehar samtliga nödvändiga rättigheter till det Användargenererade Innehållet genom att i) du själv har skapat innehållet, eller ii) att de som har skapat innehållet har samtyckt till användning i enlighet med Avtalet,

-          att det Användargenererade Innehållet inte omfattar immaterialrättsligt skyddat material som du inte har fått samtycke till att använda,

-          att de personer som kan identifieras i det Användargenererade Innehållet är medvetna om hur materialet kommer att användas och att du har rättslig grund för all hantering, behandling och annan användning av eventuella personuppgifter som förekommer i det Användargenererade Innehållet.

 

Som Användare ansvarar du för den information som framgår av Användargenererat Innehåll. Du är personuppgiftsansvarig i förhållande till eventuella personuppgifter som framgår av Användargenererat Innehåll och ska se till att behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser.

 

Loomer har rätt med din tillåtelse att förfoga över det Användargenererade innehållet vid bl.a. bearbetning, formatanpassning och lagring av det.

Ansvar och avstängning från Tjänsterna

Loomer garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsterna. Driften av Applikationen kan komma att påverkas av omständigheter utanför Loomers kontroll.

Tjänsterna utgörs huvudsakligen av en kommunikationsplattform där du kommunicerar med andra privatpersoner som bor i samma förening eller område som du själv eller med representanter för företag som hanterar ert boende som fastighetsägare, bostadsutvecklare eller styrelsen i en förening. Loomer har ingen kontroll över och medverkar inte i kommunikationen mellan dessa individer eller företag. Loomer ansvarar inte för innehållet i denna kommunikation och har ingen skyldighet att granska eller övervaka innehållet.

Loomer har rätt att när som helst stänga av dig och avsluta ditt konto om Loomer anser att du bryter mot Avtalet eller om du använder Tjänsterna på ett skadligt sätt.

Loomer ansvarar för direkta skador som Loomer genom oaktsamhet och/eller försummelse orsakat Användaren. Loomer ansvarar inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust, inklusive Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller skada till följd av att Loomers funktionalitet inte varit felfri.

 

Användaren ska framställa ersättningsanspråk, för att inte förlora sin rätt till talan och tillhörande ersättning, senast tre (3) månader efter det att Användaren märkt eller borde ha märkt grunden för kravet.

 

Loomers skadeståndsansvar mot Användaren ska under alla omständigheter vara begränsat till tre (3) prisbasbelopp.

 

Användaren åtar sig att hålla Loomer skadeslös i det fall att tredje part framställer ersättningskrav grundat på Användargenererat Innehåll eller grundat på att Användaren i övrigt har agerat i strid med Avtalet eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

I enlighet med tillämplig lagstiftning har du 14 dagars ångerrätt (avser privatpersoner).

Du kan närsomhelst avsluta användningen av Tjänsterna. Loomer kommer då att radera ditt konto samt alla uppgifter och all annan information som kan hänföras till ditt konto.

Ångerrätt och avslutande av Tjänsterna

Användandet av de grundläggande funktionerna på Webbplatsen eller i Applikationen är gratis för alla Användare. För företag som till exempel en bostadsrättsförening, samfällighetsförening, fastighetsägare och bostadsutvecklare som skapar konton på Webbplatsen eller i Applikationen erbjuder Loomer diverse tilläggstjänster. Villkoren för dessa tilläggstjänster regleras i separata avtal.

Kostnad

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet och tvister ska avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans.

bottom of page