Person Checking the Phone

Användarvillkor

 

Allmänt

Dessa villkor (“Användarvillkoren”), tillsammans med övriga villkor som finns på Loomers webbplats och mobila applikationer (tillsammans “Applikationen”) och sådana villkor som Loomer i vissa fall tillhandahåller en användare separat, reglerar din användning av Loomers tjänster (”Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls av Loomer AB, org. nummer 559202-8020, C/o Liljegränd 32. 135 54 Tyresö, e-mail: info@loomer.se kallad (”Loomer”). Genom att använda Tjänsterna godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem. Dessa Användarvillkor gäller från den 6 september 2019. Vi rekommenderar dig att läsa Användarvillkoren noggrant och skriva ut en kopia av Användarvillkoren för framtida bruk.

 

Dina personuppgifter

I Loomers personuppgiftspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

 

Förutsättningar för att du ska kunna använda Tjänsterna

För att ingå avtal om Tjänsterna måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren, tidigare av Loomers tillhandahållna villkor eller lagar och regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget till dessa Användarvillkor. Loomer kan komma att ändra dessa Villkor från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Användarvillkoren på Webbplatsen. De ändrade Användarvillkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på vår webbplats. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade Användarvillkoren 10 dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering på Webbplatsen. Loomer kan utan föregående meddelande komma att ändra Applikationens layout eller utformning i övrigt, samt lägga till eller ta bort funktioner.

 

Immateriella rättigheter

Allt material i Tjänsten är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt material i Tjänsten Loomers exklusiva egendom. Du får skriva ut enskilda sidor från Loomers Applikationer men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information från Tjänsten utan föregående skriftligt tillstånd från Loomer. Du bör alltid tänka på att det kan finnas andra än Loomer som har rättigheter till materialet i Applikationen och dessa då också måste ge sitt tillstånd. All otillåten användning medför ersättningsskyldighet.

 

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som du skapar och/eller lägger upp i Applikationen som t.ex. bilder, texter och information (“Användargenererat innehåll”). Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom själv skapat innehållet (vare sig det är exempelvis en bild, en text eller information), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet i Applikationen i enligt med Villkoren. Du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material, såsom skyddade bilder eller annat upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse att använda i det Användargenererade materialet och inte heller annans logotyp. Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade innehållet och också godkänt användandet av den information som kan finnas på dem inklusive personuppgifter. Genom att lägga upp Användargenererat innehåll, ger du Loomer en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Du efterger härmed alla krav på ersättning från Loomer för Loomers användning av det Användargenererade innehållet.

 

Ansvar

Loomer garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Driften av Applikationen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Loomers kontroll. Loomer kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Tjänsten och dess innehåll. Tjänsten är huvudsakligen en kommunikationsplattform där du kommunicerar med andra privatpersoner som bor i samma förening eller område som dig själv eller med representanter för företag som hanterar ert boende som fastighetsägare, bostadsutvecklare eller styrelsen i en förening. Loomer har ingen kontroll över eller medverkar i kommunikationen mellan dessa individer eller företag. Loomer ansvarar inte för innehållet i denna kommunikation och har ingen skyldighet att granska eller övervaka innehållet. Loomer har rätt att när som helst stänga av dig och avsluta ditt konto om Loomer anser att du bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som enligt Loomers uppfattning kan orsaka Loomer eller tredje man skada.

 

Skadeersättning

Du åtar dig att hålla Loomer skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

 

Ångerrätt

Du är medveten om att genom att du tar del av eller påbörjar utnyttjandet av Tjänsten föreligger inte någon ångerrätt. Du kan närsomhelst avsluta användningen av Tjänsten. Loomer kommer då att radera dina uppgifter och all annan information som kan hänföras till ditt konto.

 

Kostnad

Användandet av de grundläggande funktionerna i Applikationen är gratis för alla användare. För företag som skapar konton i Loomer som till exempel en bostadsrättsförening, samfällighetsförening, Fastighetsägare, Bostadsutvecklare erbjuder Loomerdiverse tilläggstjänster. Villkoren för dessa tilläggstjänster regleras i separata avtal.

 

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag skall gälla avseende dessa Användarvillkor och tvister ska lösas i svensk domstol.

 
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

+46 728984748

Ljusslingan 30A 
120 31 Stockholm

©2020 by Loomer